CannaVative CBD Sap

Harle Storm CBD Sap 7711

Harle Storm  (7711)
THC: 3.68%
CBD: 69.1%

Shark Shock CBD 2115

Shark Shock (2115)
THC: 33.8%
CBD: 38.1%

Tora Bora CBD Sap 6543

Tora Bora (6543)
THC: 38%
CBD: 41.5%

Ringos Circus CBD sap

Ringo 1 (6514)

THC: 3.28%

CBD: 62.90%

Harle Tsu CBD Sap 2569

Harle Tsu (2569)

THC: 25.3%

CBD: 46.9%

4 Ring circus CBD Sap 1290

4 Ring Circus (1290)

THC: 3.51%

CBD: 70.30%